Közzétételi lista

Az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) szerinti közzétételi listája 2018. október 1-jei állapotnak megfelelően:

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

c) A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

g) A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

h) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

i) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

j) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

k) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

l) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

m) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

n) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma