A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségeit a Pedagógi Programunkban részletesen szabályozzuk:

A választható tantárgyak, délutáni foglalkozások szabályai

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az alábbiakat írja elő:

 1. § (1) A tanuló kötelessége, hogy
 2. a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,
 3. b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,
 4. § (1) … Az iskolában … az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.

Szabadon választható (felkínált óra): nem kötelező (szülői nyilatkozat szükséges) olyan tanórák, amelyek nincsenek az adott évfolyamon az óratervben.

A választható órákat, foglalkozásokat a tantestület a szülői közösség véleményének kikérésével határozza meg az adott tanulócsoport igényeinek, illetve összetételének megfelelően. A választható órák felosztásánál a szülői igényeken kívül figyelembe vesszük a hátrányos helyzetű tanulók számát is. Amennyiben a döntés megszületett, az órák kötelezően választhatóvá válnak, vagyis a tanulóknak kötelező a részvétel. A választható órákról a nevelési szakaszok kezdetén (bevezető, kezdő, alapozó és fejlesztő) történik a döntés.

A szülők igényei és az iskola lehetőségei alapján a fenntartó engedélyével az alábbi foglalkozásokat  tervezzük:

Az óraszámokat tanévenként a tantárgyfelosztásban és a délutáni órarend óratervében tervezzük és engedélyeztetjük.

 • napközis foglalkozás, tanulószoba
 • felzárkóztató foglalkozás
 • tehetséggondozás, versenyfelkészítés
 • tömegsport alsó tagozaton
 • sport foglalkozás (labdarúgás, atlétika, asztalitenisz, sakk ..)
 • tánc, dráma és mozgásfejlesztő szakkör korcsoportonként
 • informatika szakkör
 • természettudományi szakkörök
 • logikus gondolkodást fejlesztő szakkörök (táblajáték, LÜK, szorobán)
 • idegen nyelvi szakkör
 • rajz, művészeti és kézműves foglalkozások

Napközi, tanulószoba

A szülők igénye, hogy az iskolában biztosítsák gyermekeik számára a délutáni napközi otthonos foglalkozásokat alsós korcsoportban. Így megvalósul a gyerekek színvonalas ellátása, felkészülésük hatékonysága.

A különböző műveltségi területek tartalmának megvalósítását a napközi keretein belül, a tanórán kívüli, illetve a szabadidős foglalkozások tartalmának egymásra épülését, ezek programjaival igyekszünk elérni.

A napközi

Szabadidős programok időbeosztása:
Szervezésüknél a következő szempontokat vesszük figyelembe:

 • A tanulók iskolai közérzetét, a mindennapi munkát pozitívan befolyásolja.
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő programok álljanak a gyerekek rendelkezésére.
 • A programok legyenek egyszerre tantárgysegítők és szabadidős jellegűek.
  Belső biztonságot nyújtó társas életet teremtsenek a gyerekek számára.
 • A tanulók legyenek részesei a programok megszervezésének.
 • A szabadidő tartalmas eltöltése váljon a tanulók igényére!

A szabadidős programokat közvetlenül az ebédelés illetve a tanulási idő után tartjuk.

A szabadidős programok formái:

Manuális foglalkozás

A tanulók kézügyességét, kreativitását, alkotó képességeit fejlesztő foglalkozási formák (festés, papírmunkák, agyagozás, gyöngyfűzés, stb.).

Kulturális foglalkozás

A különböző tantárgyi területeken elsajátított ismereteket mélyíti el, bővíti azokat
(zene, ünnepek, mesék, filmek, stb.).

Fejleszti a gyermekek játékkultúráját. Sokféle játékkal, azok szabályaival ismerteti meg őket (pl. népi, – társas, – táblás, – sport, – csapatjátékok).

Könyvtárlátogatás, mely az olvasást, a gyűjtőmunkát, az ismeretek bővítését szolgálja.

 Séta, sportfoglalkozás

Szorosan összekapcsolható a játékokkal. Amennyiben az időjárási feltételek megengedik a lehető legtöbb időt töltsünk a szabadban. Az egészséges testmozgást szolgálja az udvari és tornatermi játékok sokasága. A foglalkozás a közösségfejlesztés, az ügyesség, figyelem, kitartás, tolerancia, együttműködés készségfejlesztésének színtere.

 A felkészülési idő, tanulás:

A szabadidős sávot követően valósul meg. A tanulók, ha jól érzik magukat a napköziben, szívesen végzik el ezt a feladatukat is. Tanári segítség mellett oldják meg házi feladatukat, segítséget kapnak, ha szükséges. Az önálló tanulás, tervezés, feladatvégzés, szabályok, kitartás, segítségnyújtás eszközével kompetenciafejlesztés valósul meg a tanulási időben.

Nevelői beszélgetés és értékelés:

Jelentősebben a hét elején és végén jelentkezik. A tanulók elmesélik élményeiket, számukra fontos személyeket. A tanító ennek tükrében hatékonyabban tervezheti fejlesztő munkáját. A programok, a heti munka közös értékelése javítja a csoport munkájának hatékonyságát, a tanulók közérzetét.

 A tanulószoba

Felső tagozatos tanulóknak szervezzük, a másnapi tanórákra való felkészülés eredményességét kívánjuk biztosítani.

Órakerete 3 óra/nap, a tanórák után csatlakoztatva.

Megszervezésében fontos szempont a „TANULÁS-TANÍTÁSA”.

A tanulószoba megszervezésénél figyelünk a szakkorrepetálás lehetőségeinek megteremtésére.

Forrás: Pedagógiai program