A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályainak kérdését az intézmény pedagógiai programjában részletesen szabályozzuk:

Az iskolai írásbeli beszámoltatások  követelménye, formái, rendje, korlátai  

Az iskolai beszámoltatások formái: szóbeli és írásbeli beszámoltatások.
Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül.

Szóbeli: órai munka, felelet, kiselőadás, bemutató a nevelő által meghatározott téma kidolgozása. Teljes értékű érdemjeggyel értékelhető beszámoltatási forma.

Írásbeli: órai munka, írásbeli felelet, témazáró dolgozat, tudásszint mérés, kompetencia-mérés.

Gyakorlati: jellemzően a készségtárgyakból: órai munka, ill. projektmunkák.

Az írásbeli beszámoltatás rendje:

Az írásbeli felelet, röpdolgozat az óra számon kérő részében a szóbeli feleletet helyettesíti. Az előző néhány óra tananyagát tartalmazó kérdéssor megoldását jelenti.

A témazáró dolgozat egy adott témakör lezárásakor kerül sor, melyre a tanulókat felkészítjük, megírásának időpontját előre közöljük. A dolgozatra adott érdemjegy fontos szerepet játszik a félévi és év végi osztályzatokban.

A félévi és év végi felmérésekben a tanulók egy egész időszakban megszerzett tudás, ismeretanyag elsajátításáról adnak számot. Egységes kérdéssorral igyekszünk biztosítani a tanulócsoportok ismereteinek összehasonlíthatóságát is.

Ezekre az írásbeli beszámoltatási formákra adott érdemjegy kapja a legnagyobb hangsúlyt a félévi, illetve az év végi osztályzatokat illetően.

Minden tantárgycsoportban helyet kapnak ezek az értékelési formák. Alkalmazásuk gyakorisága és a választott forma tantárgyakként változó. Az írásbeli beszámoltatási formáknál a tanulókkal előre közöljük az értékelés szempontjait.

A legelterjedtebb a pontozással vagy százalékolással történő értékelés. Javítási lehetőséget indokolt esetben a nagyobb súllyal szereplő dolgozatok esetében biztosítunk.

Az írásbeli munkák (témazáró dolgozatok) eredményeit rögzíthetjük az e célra szerkesztett értékelő táblázatban.

A tanulási folyamatban fontos, hogy a végző/összegző minősítésnek megfelelő, – a különböző tantárgyak sajátosságaihoz igazított – további árnyalt kifejezéseket alkalmazzunk.

A beszámoltatás korlátai:

 • A témazáró dolgozatot a megírása előtt legalább egy héttel korábban be kell jelenteni. Egy nap legfeljebb két témazáró megírására kerülhet sor.
 • A tanuló hiányzása után, a hiányzás mértékétől függően (szaktanári kompetencia) adjunk időt és lehetőséget a pótlásra.
 • A tanulási problémával küszködő tanulókat elsősorban a felkészülésben és az elmaradás okainak megszüntetésében, vagy csökkentésében kell segíteni. Igény esetén a felkészülésükre és a beszámoltatásra hosszabb időt biztosítunk.
 • Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és ne csak a jegyek átlagaként jelentkezzen.

Sikerkritériumok:

 • A feladatlapok, tesztek, felmérő és témazáró dolgozatok eredményei.
  • A feleltetés, a házi dolgozat, a kiselőadás, a beszámoló színvonala (formai és tartalmi).
  • A félévi és az év végi tanulmányi eredmény.

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei:

 • Biztosítsa a folyamatos gyakorlást.
 • A feldolgozott tananyaghoz illeszkedjen.
 • Legyen megfelelően előkészített.
 • Adjon lehetőséget a differenciálásra.
 • Teljesüljön a szóbeli és írásbeli feladatok aránya.
 • Illeszkedjen az életkori sajátosságokhoz.
 • Memoriterekre, gyűjtőmunkára hosszabb időt ad.

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának korlátai:

 • A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet.
 • Vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot.
 • A feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek.
 • A hétvégére (péntekről hétfőre) nem adható kötelező írásbeli házi feladat.

A házi feladatok elkészítéséhez az alsó tagozatos tanulók a napköziben, a felsősök a tanulószobán tanári segítséget kapnak. Korrepetálásokon alsó és felső tagozaton gyakorlásra és az ismeretek elmélyítésére adunk lehetőséget.”

Forrás: Pedagógiai program