A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Iskolánk pedagógiai programja az alábbiakban határozza meg a tanulók felvételei lehetőségeit:

2.11  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai   

A felvétel és az átvétel helyi szabályai a 20/2012. EMMI rendelet 22.§-a  és  25. §-a alapján:

Tanulói jogviszony létesítése

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, amely jelentkezés alapján történik. A jogviszony létesítéséről az igazgató dönt a jogszabályok figyelembe vételével. A felvétel ill. az átvétel feltétele, hogy a tanuló, szülő elfogadja az iskola Pedagógiai Programját, helyi tantervét és házirendjét. Tanév közbeni átvétel esetén a házirendben a tanulót megillető jogok gyakorlása és a számukra előírt kötelezettségek teljesítése a beíratás napjától illetik meg a tanulót ill. ettől kezdve kérhető számon.
Elsősök beíratása, minden évben a tankerület által meghirdetett időpontban történik.

A szülőnek a beíratáskor hoznia kell:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a tanuló azonosító számát és TAJ számát
 • és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító véleményt.

Felvételi kérelem elutasítása:

 • az iskola beiskolázási körzetében lakó tanuló kérelmét elutasítani nem lehet,
 • körzeten kívüli tanuló kérelmét csak helyhiány esetén lehet elutasítani.

Magasabb évfolyamra, más iskolából jelentkező tanulót a tanítási év során bármikor fogadunk, átvételéről az intézmény igazgatója dönt.

Ebben az esetben a tanulónak be kell mutatnia:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat.

Különbözeti vizsga letételére akkor kerülhet sor, ha a tanuló a korábbi tanulmányai során nem tanult valamilyen tantárgyat, amelyre iskolánkban az iskolai tanulmányai folytatásához szüksége van. Ekkor a felkészülést a szülőnek kell biztosítani. A különbözeti vizsga anyagának összeállításáért és a vizsga lebonyolításáért a szaktárgyi pedagógus a felelős. A különbözeti vizsga letételének határideje félév.
A tanuló felvételének, átvételének tényét a beírási naplóban, a törzskönyvben, az osztálynaplóban és a bizonyítványban jelezzük.

A tanulói jogviszonyt létesítő tanuló adatait az intézmény vezetője a jogviszony létesítést követő 5 napon belül megküldi a KIR-nek.

Tanulói jogviszony megszűnik

 • ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján
 • az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján.

A további esetekben a tanulói jogviszony megszüntetését a Köznevelési tv. 53.§ szabályozza.

A tanulói jogviszony megszűnését dokumentáljuk: beírási napló, törzskönyv, osztálynapló, bizonyítvány. Az intézmény vezetője a tanulói jogviszony megszűnését 5 napon belül közli a KIR-rel.

Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai:

Az iskolai követelmények teljesítésének nem minden gyermek képes egyformán megfelelni. Ezért az oktatás és a nevelés eredményei attól is függnek, hogy idejében felismerjük a tanulók közötti különbségeket, s rendelkezzünk olyan pedagógiai eszközökkel és módszerekkel, melyek figyelembe veszik a tanulók adottságait.
Ennek ismeretében célunk, hogy minden gyermek a képességeihez, tehetségéhez, adottságához, hátrányaihoz, fogyatékosságához igazodó sajátos, egyéni bánásmódot, nevelést kapjon.

Ennek érdekében:

 • A gyermek iskolába lépése előtt (az óvodai nevelés befejező szakaszában) tájékozódunk a tanuló beszéd, és tanulási valamint magatartási jellemzőiről,
  eredményes együttműködésre törekszünk a szülőkkel, az óvoda pedagógusaival, logopédusával
 • Tanulmányozzuk a nevelési tanácsadó és a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság véleményeit.

A tanulók osztályba sorolásánál figyelembe vesszük a HH és HHH tanulók, és a fiúk és lányok arányát.

Tanulóinkat integráltan oktatjuk az SNI-s és BTM-es tanulókat, biztosítjuk a törvény által kötelezően előírt habilitációs és rehabilitációs órákat, egyéni fejlesztési terv alapján, és bevonjuk őket a tanórán kívüli tevékenységekbe. Fokozott figyelemmel kísérjük tanulmányi eredményeiket, családi körülményeik alakulását.

Forrás: Pedagógiai Program